Treffen vom 21. 8. 2011

Agenda

pyugat-201108-audience.jpg

Anwesenheitsliste

pyugat-201108-unittest.jpg

Programm

pyugat-201108-dojo.jpg

Kurzvorträge

pyugat-201108-ipython.jpg


CategoryShownotes

PyUGAT: Treffen/2011-08 (last edited 2011-10-04 09:49:31 by thp)