ASCII Christmas Tree

🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️

                 *
           *     /.\
      *    /.\    /...\
 *    /.\   /...\   /.....\
 /.\   /...\  /.....\  /.......\
/...\  /.....\ /.......\ /.........\
 (_)   (_)    (_)     (_)

                 *
                 /.\
                /...\
                /.....\
                /.....\
        *       /.......\
       /.\      /.........\
       /...\     /...........\
      /.....\     /...........\
  *    /.....\    /.............\
 /.\   /.......\   /...............\
 /...\  /.........\  /.................\
/.....\ /...........\ /...................\
 (_)     (_)        (_)

                 *
                 /.\
                /.o.\
                /...i.\
                /.o...\
        *       /.i..o..\
       /.\      /..i..o...\
       /.o.\     /.i..o....i.\
      /...i.\     /.o....i..o.\
  *    /.o...\    /...i..o....i.\
 /.\   /.i..o..\   /.o....i..o....i\
 /.o.\  /..i..o...\  /..o....i..o....i.\
/...i.\ /.i..o....i.\ /.o....i..o....i..o.\
 (_)     (_)        (_)    

🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️🌲❄️⛄️

PyUGAT: PythonDojo/XMasKata (last edited 2014-12-11 18:57:19 by hop)